El millor tractament

Com a empresa especialitzada en serveis de gestió de residus, el principal objectiu de BIA mediambiental és trobar el tractament més adient al menor cost possible, prioritzant la recuperació i la valorització, material o energètica, ja es tracti de residus perillosos o no perillosos.

La millor recollida

Recollim, transportem, valoritzem i tractem els residus mitjançant nombroses empreses col·laboradores, totes elles líders en les seves especialitats i degudament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

Especialització en el servei

A BIA mediambiental busquem l’especialització en cada servei, sota un criteri general que ens dóna l’experiència d’anys en el sector.

Els nostres serveis

Gestió de residus perillosos

 • Absorbents i draps contaminats
 • Àcids
 • Aigües de procés i de neteja
 • Anticongelants
 • Bateries de níquel-cadmi i plom
 • Dissolvents halogenats i no halogenats
 • Envasos contaminats (metall, plàstic, vidre…)
 • Fibrociment
 • Gasos a pressió (aerosols)
 • Hidrocarburs
 • Llots de depuradora
 • Medicaments caducats i fora d’especificacions
 • Pintures, tintes, resines i coles
 • Olis i taladrines
 • Productes químics diversos
 • Reactius de laboratori
 • Residus elèctrics i electrònics
 • Terres contaminades

Gestió de residus no perillosos

 • Cartró, paper
 • Ferralla
 • Fustes, palets
 • Llots de depuradora
 • Mescles de residus municipals
 • Plàstics (Pet, HPDE, PP, PS, PC, Film…)

Serveis complementaris

 • Assessoria tècnica i legal
 • Analítiques i caracteritzacions de residus
 • Condicionament i classificació de residus perillosos
 • Gestió de residus de la construcció
 • Neteges industrials (naus, dipòsits, fosos…)
 • Subministrament d’equips (autocompactadors, contenidors, premses…)
 • Transport autoritzat (banyeres, plataformes, ganxos, cadenes, furgonetes, cisternes..)
 • Tramitació documentació administrativa